ประสบการณ์ของสมาชิกที...

ใ น เ มื่ อ ใ จ มั น โ ซ เ ซ . . . ไ ป ไ ท เ ป ไ ม่ ร อ ล ะ น ะ ! ! !
ลูกเป็ด Day 4 (16 March 2019) Taipei – วัดซิงเทียน – ตลาดปล...
อ่านต่อ »
เอเชีย ไต้หวัน
ใ น เ มื่ อ ใ จ มั น โ ซ เ ซ . . . ไ ป ไ ท เ ป ไ ม่ ร อ ล ะ น ะ ! ! !
ลูกเป็ด Day 3 (15 March 2019) Taipei – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช...
อ่านต่อ »
เอเชีย ไต้หวัน
ใ น เ มื่ อ ใ จ มั น โ ซ เ ซ . . . ไ ป ไ ท เ ป ไ ม่ ร อ ล ะ น ะ ! ! !
ลูกเป็ด Day 2 (14 March 2019) Taipei – Sun Moon Lake (ทะเลส...
อ่านต่อ »
เอเชีย ไต้หวัน
ใ น เ มื่ อ ใ จ มั น โ ซ เ ซ . . . ไ ป ไ ท เ ป ไ ม่ ร อ ล ะ น ะ ! ! !
ลูกเป็ด Day 1 (13 March 2019) Bangkok – Taipei – วัดหลงซาน ...
อ่านต่อ »
เอเชีย ไต้หวัน